Regulamin Sklepu internetowego HolyHoly.pl

§ 1 Definicje

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; oraz osoba prawna albo  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem.

KUPON RABATOWY – elektroniczny kupon w postaci kodu alfanumerycznego, do zrealizowania w sklepie internetowym poprzez Zniżkę̨ procentową  lub kwotową.

NEWSLETTER –  elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji zawierających informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

SKLEP –  sklep internetowy dostępny pod adresem: www.holyholy.pl

SPRZEDAWCA – JMS Joanna Marta Szewczyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Solińska 19a/16, 02-142 Warszawa NIP 7132131369, REGON 364557114, adres poczty elektronicznej: kontakt@holyholy.pl numer telefonu: +48 510 667 113

TOWAR– dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sklepem.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

ZNIŻKA – zniżka procentowa lub kwotowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując Kupon rabatowy podczas zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości produktu lub zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.holyholy.pl.
 2. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§ 3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, cechy towaru, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany Towar, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiony jest paragon lub faktura.
 8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia.

§ 4 Kupony rabatowe

 1. Udostępnienie Kuponu rabatowego może nastąpić́ w formie listu elektronicznego lub poprzez inną akcję promocyjną organizowaną przez Sklep.
 2. Kupon rabatowy może być́ wykorzystany tylko przez Klientów składających zamówienie w Sklepie.
 3. Skorzystanie z przesłanego Kuponu rabatowego jest dobrowolne.
 4. Aby skorzystać́ z Kuponu rabatowego wystarczy wpisać́ podany ciąg znaków alfanumerycznych w polu „Zastosuj kupon” na stronie „Koszyka”.
 5. Wpisanie Kuponu rabatowego w wymienionym w ust. 4 polu spowoduje aktywację Zniżki o wartość́ procentową lub kwotową produktu lub produktów znajdujących się̨ w koszyku.
 6. Kupony rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno zamówienie można wykorzystać tylko jeden kupon.

§ 5 Płatności

 1. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy : mBank numer rachunku: 49 1140 2004 0000 3802 7626 4498
  • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  • płatność gotówką (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki
 2. Termin płatności:
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży,
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Ceny przesyłek określone są przy składaniu zamówieniu. O łącznej cenie Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Wysyłka Towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia.
 4. Sklep udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
  • paczkomaty InPost, paczkomaty InPost za pobraniem
  • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa realizowane przez Pocztex Ekspres24
 5. Dostawa Towaru jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy. W przypadku produktów na zamówienie, termin dostawy ustalany jest indywidualnie po sprawdzeniu dostępności towaru u producenta.
 6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu,
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Towaru odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Klient odstępuje od zawartej Umowy Sprzedaży składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić rzecz do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 9. Zważywszy, że Sklep poinformował Klienta będącego konsumentem o prawie do odstąpienia od zawartej Umowy, a także sposobie i terminach odstąpienia, Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 8 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie podanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym Newslettera.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§ 9 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§ 10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

JMS Joanna Marta Szewczyk

ul. Solińska 19a/16

02-142 Warszawa

kontakt@holyholy.pl

 

Ja (Imię i nazwisko)……………………………………………………………………,

adres ……………………………………………………………………………………

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

numer zamówienia ………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy to……………………………………………………………….

Data odbioru towaru to …………………………………………………………………

 

Data………………………………

 

Podpis ………………………….

 

 

 

Polityka Prywatności sklepu HolyHoly.pl

 

Zapewniamy największą staranność i odpowiedzialność przy przechowywaniu i przetwarzaniu przekazywanych nam danych.

 1. Informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zagwarantować poufność posiadanych danych osobowych. Gwarantujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem,  nie będziemy bez zgody zainteresowanych osób, przekazywać ani udostępniać zebranych danych osobowych.
 2. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą  O Ochronie Danych Osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Informacje, odnośnie których wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, możemy przekazywać naszym podmiotom zależnym, podmiotom dominującym, firmom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom bądź osobom, w celu przetwarzania ich w naszym imieniu.
 4. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.
 5. Nasz Sklep regularnie informuje Klienta o każdorazowych ofertach sprzedaży. Klient ma prawo w każdym momencie odmówić przesyłania wiadomości o ofertach. Informacja o możliwości rezygnacji z otrzymywania Newslettera jest dołączona na końcu każdej wiadomości o akcji sprzedaży.
 6. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@holyholy.pl.
 7. Nasz Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasad polityki prywatności w przyszłej działalności. O wszystkich zmianach Klienci będą informowani w trybie przewidzianym dla zmian Regulaminu.
 8. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności, Regulaminu czy warunków korzystania z naszego Sklepu prosimy kierować na adres kontakt@holyholy.pl.

 

Polityka cookies

 

 1. Nasz Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu firma JMS Joanna Marta Szewczyk.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest na stronie wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.